ישראל: הצעת חוק קובעת שהעתק ממוחשב = מקור

אולי יעניין אותך גם

הממשלה פרסמה השבוע הצעת חוק המיועדת להשוות את מעמדו של העתק מסמך לזה של המסמך המקורי. בכך יבוטל סופית "כלל הראיה הטובה ביותר", אשר מנע עד כה הגשת מסמכים סרוקים ומצולמים כראיה.

דברי ההסבר להצעת החוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 15 ) (מקור והעתק כראיה), התשס"ו-2006 מבהירים את הרקע לה במלים אלה: "בשנים האחרונות, מהפכת המידע חוללה שינויים מרחיקי לכת שהעמידו בספק את המשך תועלתו של "כלל הראיה הטובה ביותר". ראשית דבר, טושטשה האבחנה בין העתק למקור. כך למשל כשהמדובר בחומר מחשב, אין זה ברור מה ייחשב למקור. האם פלט המחשב הוא המקור או שמא קובץ המחשב? ומה הדין לענין חומר שהיה מלכתחילה במתכונת פיזית של נייר ונסרק על ידי טכנולוגיה מתקדמת כדי להכניסו למחשב? כך, מהפכה זו מקשה לשמור על הדפוסים הישנים של מקור והעתק. יתרה מזו, ההשענות על דפוסים ישנים אלה מציבה מכשול מפני התפתחות טכנולוגית, שכן חברות ומוסדות מהססים לבנות את מערכות תיעוד המידע שלהם על טכנולוגיות מתקדמות מן החשש שחומר הנשמר באמצעותן לא יזכה לעבור את שערי הקבילות. ועיקרו של דבר, אי קבילותם של מסמכים שהם לכל הדעות רלוונטיים ואמינים רק בשל כלל נוקשה זה, עלול לגרום עיוות דין למתדיינים."

ההצעה קובעת אפוא בפשטות ש"מקום שמסמך קביל כראיה, ניתן להוכיח את תוכנו על ידי מקור המסמך או על ידי העתקו." ו"העתק" לענין זה הוא "תוצר המתקבל מתהליך טכנולוגי שבו מיוצרים תוצרים הזהים בתוכנם למקור, לרבות מתהליך של צילום, הדפסה, סריקה ממוחשבת, הקלטה מכנית, אלקטרונית או אופטית, ושחזור כימי, והכל בין שהתוצר האמור הוא בגודלו של המקור ובין בגודל שונה". לבית המשפט הושאר שיקול דעת שלא לקבל העתק כראיה אם מצא שההעתק אינו זהה למקור או שקבלת ההעתק אינה הוגנת בנסיבות הענין. הסיבה - "בהעתקים שהם פרי טכנולוגיה מתקדמת דוגמת מסמכי מחשב, עשויים להתעורר חששות לזיופים בשל הפשטות היחסית שבה ניתן לבצע שינויים והוספות. כמו כן, עשויות להיות חדירות למערכות מחשב וכן שיבושים במערכות אלה. דברים אלה נכונים בין אם מדובר במסמכים שנסרקו לפורמט מחשבי ממדיום אחר, ובין אם מדובר במסמכים שנערכו במחשב מלכתחילה".

עם זאת, הטוען נגד קבלת העתק - עליו הראיה, "וזאת, כדי לצמצם התנגדויות סרק וכדי שלא להכביד על ההליך המשפטי בכללו".

לא מכבר תוקנו תקנות העדות (העתקים צילומיים) באופן המתיר קבלת מסמך מסריקה ממוחשבת כראיה בהליכים משפטיים. הצעת החוק הנוכחית, אם תתקבל, תייתר את הצורך באותן תקנות חדשות.