ישראל - מסמך שנסרק ובוער = מסמך מקורי

אולי יעניין אותך גם

שרת המשפטים חתמה על תיקון לתקנות העדות (העתקים צילומיים), המקנה למסמך שנסרק למחשב מעמד של מסמך מקור, בכפוף למספר תנאים. בכך ניתן יהיה להגיש מסמכים סרוקים כראיה בהליך משפטי למרות שאינם עונים על "כלל הראיה הטובה ביותר" המחייב להגיש את מקור המסמך ולא את העתקו. כך קובע התיקון:  מסמך סרוק של מסמך שבוער מקורו, ישמש ראיה לכאורה בהליכים משפטיים אם נתקיימו בו התנאים האלה: (1)    הסורק אישר שהמסמך נסרק מהמקור בשלמותו ונלווה לקובץ המחשב מידע המציין שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת; (2)    ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את שמירת קובץ המחשב בצורה הנאמנה למקור; (3)    ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני שיבוש בעבודת המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור; (4)    אם חל מעבר מטכנולוגיה לטכנולוגיה, ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את נאמנות קובץ המחשב למקור; (5)    תועדו הפעולות המפורטות בפסקאות (1) עד (4); (6)    אם מוגש פלט של קובץ מחשב, הוא הופק כתוצאה מתהליך סריקה ממוחשבת הממלא אחרי התנאים בפסקאות (1) עד (5), והוכח הקשר בין אותו פלט לבין קובץ המחשב. תוקף התיקון - 30 יום מיום פירסומן ברשומות.