ישראל: תותר צריבת דיסקים בבית?

אולי יעניין אותך גם

משרד המשפטים פרסם היום להערות משרדי הממשלה ולעיון הציבור תזכיר חוק זכות יוצרים (העתקה פרטית), התשס"ה – 2004. החוק המוצע נועד לקבוע כי העתקה פרטית וביתית של מוזיקה מתקליטורים מותרת, ובלבד שהיא נעשית על גבי סוגי מדיה שייקבעו, שלגביהם ייקבע היטל שישולם ליוצרים, למבצעים ולמפיקי תקליטים. על-פי התזכיר המתפרסם, סוגי המדיה שבאמצעותה ניתן יהיה להעתיק וגובה ההיטל ייקבעו לפי מידת השימוש בהם להעתקה פרטית של מוזיקה. כך למשל, במידה שיכללו בסוגי המדיה דיסקים לצריבה, החוק יתיר מפורשות "צריבה" של מוזיקה לצרכים פרטיים וביתיים, ולצד היתר זה ייקבע כי יוטל היטל על דיסקים לצריבה, שייגבה מיצרנים ויבואנים של דיסקים. ההכנסות מהיטל זה יחולקו בין חברות תמלוגים, של יוצרים, מבצעים ומפיקי תקליטים. ההסדר המוצע מעדכן את הסדר ההעתקה למטרות פרטיות הקבוע היום בפקודת זכות יוצרים. מקור: אתר משרד המשפטים.