אירופה: הצהרה על חירות התקשורת באינטרנט

מועצת השרים של נציבות הקהיליה האירופית אימצה הצהרה בדבר חופש התקשורת באינטרנט. בהצהרה שבעה עקרונות:
  • אין להכפיף תוכן באינטרנט להגבלות רחבות מאלה החלות על תוכן באמצעי הולכה אחרים;
  • יש לעודד הסדרה עצמית של תוכן;
  • אין למנוע גישה למידע באמצעות התקנת תוכנות סינון (למעט בקרה על מידע לקטינים);
  • יש לעודד ולטפח הגישה לשירותי אינטרנט ולהימנע מהתניית ההשתתפות הציבורית בקבלת רישיון;
  • אין להטיל חובה כללית על ספקי גישה לאינטרנט לנטר את התכנים העוברים באמצעותם. אין להטיל עליהם חבות במקום שהם משמשים כ"צינור" בלבד. אם הם מאחסנים חומר, הם ישאו באחריות רק אם לא פעלו במהירות להסרתו מרגע שתשומת לבם הופנתה לקיומו;
  • יש לכבד את רצונם של משתמשי אינטרנט באנונימיות, כדי להבטיח הגנה נגד מעקב מקוון ולעודד את חופש הביטוי;