טיוטת תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון) (הצבעות אלקטרוניות), התשפ"ד-2024

מטרת התקנות המוצעות היא להסדיר הצבעות אלקטרוניות באגודה שיתופית. כיום קיימת אפשרות לקיים הצבעה גלויה או הצבעה בדרך אחרת בהתאם לתקנון, וכן קיימת אפשרות לקיים הצבעה חשאית, אולם האפשרות לקיים הצבעה אלקטרונית אינה קבועה במפורש.