טיוטת תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר)(תיקון ...), התשפ"ג-2023

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017, קובעות את הדרכים המותרות למסירת תלוש שכר באמצעות אתר אינטרנט, כתובת דוא"ל מטעם המעסיק, או כתובת דוא"ל פרטית, בכפוף לחתימת העובד על טופס הסכמה. התקנות המוצעות מבקשות לאפשר למעסיק, שסיפק לעובד תשתית מחשוב, למסור את התלוש לעובד במסירה דיגיטלית גם מבלי שתידרש הסכמת העובד.