טיוטת צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)(תיקון), התשפ"ב-2022

טיוטת תיקון לצו הגנת הפרטיות שפרסם משרד המשפטים. צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986, בנוסחו כיום, מאפשר להעביר למוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה פרטי מידע אישיים המנויים בפרט (3) לצו, לצרכי מחקר בלבד. התיקון המוצע מבקש להרחיב את פריטי המידע שניתן יהיה להעביר למוסדות, וזאת לתכלית של בדיקת זכאות להמשך קבלת קצבת פנסיה תקציבית לגבי מקבל קצבה כאמור ממוסד להשכלה גבוהה.