טיוטת צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב-2022

אולי יעניין אותך גם

טיוטת צו שנועדה להוסיף את העבירות לפי סעיפים 2-6 לחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, לתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כך שפעולות ברכוש הקשור אליהן יקבעו כעבירות של הלבנת הון לפי סעיפים 3-4 לחוק. חוק איסור הלבנת הון מגדיר "רכוש אסור" כרכוש שמקורו בעבירות המפורטות בתוספת הראשונה, או ששימש לביצוען, איפשר את ביצוען, או רכוש שהעבירות נעברו באמצעותו. הפללת פעולות ברכוש אסור הקשור לעבירות מחשב נוע ה להקשות על הלבנת הרכוש האסור הכרוך בביצוע עבירות אלה, ולפגוע במוטיבציה הכלכלית לביצוען.

העבירות המנויות בסעיפי חוק המחשבים לעיל הן - שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב; מידע כוזב או פלט כוזב; חדירה לחומר מחשב שלא כדין; חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת; ופעולות אסורות בתוכנה.