טיוטת תקנות הירושה (תיקון מס' ), התשפ"א-2021

התיקון המוצע מבקש לעגן כהוראת קבע את ההסדר שנקבע כהוראת שעה, המאפשר לאדם להפקיד את צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה באופן מקוון, מבלי שיידרש להתייצב במשרדי הרשם.