תזכיר חוק סליקה אלקטרונית של שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקונים שונים), התשפ"א-2020

תזכיר חוק לתיקון חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016. לקראת כניסתו לתוקף של סעיף 5ב1 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, העוסק במעבר של לקוח מבנק לבנק, נדרשות התאמות משלימות שיאפשרו את ניידות הלקוחות בין הבנקים, בכל הקשור לסליקת השיקים.