חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה), התש"ף-2020

החוק נועד לאפשר לגופים ציבוריים להוסיף ולתת לציבור שירותים חיוניים מרחוק [באופן מקוון או באמצעות טלפון, דואר, דוא"ל, פקסימיליה או אמצעי דיגיטלי אחר] במהלך תקופת הקורונה.