תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, התש"ף-2020

התזכיר מבקש להחליף את החלקים בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, שעניינם בשירות להשוואת עלויות פיננסיות. הנושא יוסדר בחוק חדש שיעסוק בכלל הפעילות הכלולה במתן שירותי מידע פיננסי, הן מצד הגופים שייתנו את השירות והן מצד הגופים הפיננסיים בהם מרוכז מידע פיננסי של לקוחות. 

האסדרה המוצעת תאפשר לנותני שירותי מידע פיננסי לקבל, בהסכמת לקוח, גישה מקוונת למידע פיננסי על לקוח ממקורות מידע פיננסי. במקביל תוטל על מקורות מידע חובה לאפשר לנותני שירותי מידע פיננסי גישה מקוונת למידע פיננסי של לקוח, בכפוף להסכמתו. על בסיס מידע זה יציעו נותני שירותי מידע פיננסי את השירותים באופן מקוון. 

האסדרה המוצעת קובעת כי השימוש במידע פיננסי של לקוח יהיה לטובת הלקוח ולשם סיוע בהתנהלותו הפיננסית בלבד. אסדרה זו תאפשר גמישות טכנולוגית, ותיתן מענה לסוגיות שונות הנוגעות להגנה על פרטיות הלקוח ולאבטחת המידע. כמו כן, במטרה למנוע ניגודי עניינים בין נותן שירות לבין לקוח, מוצע לקבוע מגבלות שיחולו על נותן שירות בעניין ביצוע פעולות שמעמידות אותו במצב של ניגוד עניינים.