תזכיר חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' )(הגדרות וצמצום חובת הרישום), התש"ף-2020

התזכיר כולל תיקון מוצע לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המבקש לצמצם - אך לא לבטל לחלוטין - את החובה בחוק לרשום מאגרי מידע.