תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון מס' 11), התש"ף-2020

סעיף 11(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, קובע כי תאגידים בנקאיים יעניקו ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק, ולא יהיה באפשרותם להעניק ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי הסניפים הקבועים. התזכיר מבקש לאפשר לתאגיד בנקאי, או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני, להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי.