הצעת חוק פרסום אסמכתאות בדבר השכלה ותעסוקה של נבחרי ציבור (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/64/23] של חבר הכנסת ע'דיר כמאל מריח, שנועדה להסדיר גילוי של מסמכים המוכיחים זכאויות לתארים ולניסיון תעסוקתי של נבחרי ציבור. לפי ההצעה, ח"כ יגיש ליו"ר הכנסת, לאחר בחירתו, את המסמכים והתעודות המוכיחות את השכלתו שהוא מבקש שיצויינו באתר האינטרנט של הכנסת. ההצעה קובעת עוד כי לא יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת פרטים בדבר השכלה ועיסוקים קודמים שלא נמסרו לגביהם אסמכתאות. האסמכתאות יוצגו אף הן באתר.