טיוטת תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים)(תיקון), התש"ף-2020

טיוטת תקנות המופצת להערות הציבור ביחד עם תזכיר חוק החברות (תיקון מס'...)(אימות חתימת בעלי מניות ראשונים על תקנון באופן מקוון), התש"ף-2020. התיקון לתקנות יאפשר לחותמים על תקנון חברה המוגש לרשם החברות, גם הזדהות מקוונת וחתימה אלקטרונית על התקנון, במקום אימות עו"ד כפי שנדרש כיום.