תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים)(תיקון מס' 11)(הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

תזכיר חוק הקובע הוראת שעה לתקופת משבר הקורונה, לפיה יתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני - להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי.