תזכיר חוק התאמת החקיקה להספקת שירותים חיוניים מרחוק (הוראת שעה), התש"ף-2020

תזכיר חוק שמטרתו להבטיח כי גופים ציבוריים יוכלו להוסיף ולתת לציבור שירותים חיוניים מרחוק.