תזכיר צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"ח-2018

תזכיר חוק שנועד להפחית את הנטל הרגולטורי הכרוך בחובת סימון של מוצרי הלבשה, לרבות ביטול החובה לסמן בעברית מוצרי הלבשה הנמכרים בעסקת מכר מרחוק באמצעות האינטרנט, ובלבד שהעוסק גילה לצרכן את המידע הנדרש בשלב השיווק מרחוק.