הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום מכרז באתר האינטרנט), התשע"ח-2018

הצעת חוק פרטית [פ/4999/20] של חבר הכנסת עודד פורר ואח', המציעה לחייב עיריות לפרסם את כל המסמכים הנדרשים לצורך השתתפות במכרז פומבי, ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים, באתר האינטרנט שהן מפעילות, באופן נגיש לציבור וללא תמורה.