תזכיר חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס'...)(היוועדות חזותית), התשע"ח-2017

תזכיר החוק מבקש לעגן באופן קבוע, בחוק ההוצאה לפועל, את האפשרות לעשות שימוש בכלי ההיוועדות החזותית (Video Conference), הואיל והוראת השעה שמכוחה מיושם כלי זה מסתיימת בתחילת חודש נובמבר 2017.