תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), התשע"ח-2017

תקנות המסדירות את החובה להגיש דיווחים מקוונים ביחס להצהרות, בקשות, הודעות ומסמכים שונים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.