תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'...)(איסור על שיווק טלפוני למספר טלפון הרשום במאגר אל תתקשרו אלי, הקמת המאגר וצו מנהלי להפסקת הפרה), התשע"ח-2017

תזכיר חוק מטעם משרד הכלכלה, המציע להטיל מגבלות על שיחות שיווק טלפוניות (טלמרקטינג). התזכיר קובע כי עוסק לא יבצע שיווק טלפוני למספר טלפון הרשום במאגר "אל תתקשרו אלי". הקמת וניהול המאגר יהיו באחריות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה.