הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53)(דרכים לביטול עסקה), התשע"ז-2017

התיקון המוצע לחוק הגנת הצרכן קובע הסדר כללי בדבר הדרכים לביטולן של עסקאות צרכניות לפי החוק וחובת הגילוי של עוסקים בהקשר זה. היכן שעומדת לצרכן זכות ביטול של עסקה לפי החוק, או מכוח הסכם, העוסק יאפשר לו לבטל את העסקה בהודעה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן, לפי בחירת הצרכן - בעל פה (בטלפון או בהודעה במקום העסק); בדואר רשום; בדואר אלקטרוני; בפקסימיליה (אם יש); באינטרנט - אם ניתן לבצע את העסקה באינטרנט. 

לגבי עסקאות אינטרנטיות, על העוסק ליצור בדף הראשי של האתר קישור ייעודי, שבאמצעותו הצרכן יוכל לשלוח הודעת ביטול. בנוסף, קובע התיקון לחוק חובות גילוי רחבות על עוסקים ביחס לדרכי הביטול, פרטי ההתקשרות ביחס לכל אחת מהדרכים וכן ביחס לפרטים שעל הצרכן לכלול בהודעת הביטול. הצעת החוק אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום 18.7.2017 ופורסמה ברשומות ביום 26.7.2017 [חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 52), התשע"ז-2017].