תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(תיקון מס')(פלטפורמות מקוונת לתיווך באשראי), התשע"ז-2017

תזכיר המבקש להסדיר בחקיקה את סקטור האשראי החוץ בנקאי באמצעות פלטפורמות המתווכות, באופן מקוון, מתן אשראי בין מלווים ללווים שהם יחידים.