כללי סליקה אלקטרונית של שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז-2016

כללים מכוח חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016, המסדירים את הסריקה הממוחשבת של השיקים, אופן שמירת השיק הממוחשב והליך הפקת הפלט.