תזכיר חוק מס ערך מוסף (תיקון מס'), התשע"ו-2016

התזכיר קובע כי חברות זרות שמקום מושבן מחוץ לישראל, המספקות שירותים ברשת ללקוחות ישראלים - יחויבו במע"מ.