הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10)(העברת מסמך בדרך דיגיטלית), התשע"ו-2016

הצעת חוק מטעם הכנסת (622) המציעה לייעל את תהליך הטיפול בתשלום לטובין ולשירותים הניתנים על-ידי המדינה, וזאת על-ידי קביעת חובה להעביר את המסמכים הקבועים בסעיף 18ב להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, באופן דיגיטלי (בעסקאות בין המדינה או גופים מתוקצבים ובין ספקים עמם הם מתקשרים). החתימה על המסמכים הללו תהיה באמצעות חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.