הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה)(תיקון - תעמולת בחירות), התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/2566/20] של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, שנועדה להתאים את חוק הבחירות למציאות התקשורתית והפוליטית בעידן הדיגיטלי. הצעת החוק מבקשת לבטל את האסדרה הפרטנית הנהוגה בחוק עבור כל אמצעי תקשורת כשלעצמו ולהחליפה בהסדר חוצה מדיה שיחול על כל אמצעי התקשורת ובכלל זאת האינטרנט.