הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 139)(פרסום טפסים באתר האינטרנט והתקשרות באמצעות דואר אלקטרוני), התשע"ו-2016

הצעת חוק מטעם הכנסת, המציעה לקבוע כי עירייה תפרסם באתר האינטרנט שלה את כל הטפסים הנדרשים לקבלת השירותים שהיא מספקת. בנוסף, מוצע לקבוע כי עירייה תאפשר לשלוח לה כל פנייה או טופס באמצעות דואר-אלקטרוני, למעט שירות שנדרשת לגביו נוכחותו האישית של הפונה.