הצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015

הצעת חוק ממשלתית (928) המבקשת ליצור הסדר מקיף שיחול על עיצובים (ובלשון הדין הקיים - מדגמים) ויחליף את ההסדר הקיים בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמים. בין היתר, עיצוב יכול שיינתן גם לגבי מוצר שאינו מוחשי, כגון גופנים (Fonts) וסימנים גרפיים (Icons). ההצעה עוסקת, בין היתר, בפרסום בקשות ומידע נוסף באתר האינטרנט של רשות הפטנטים.