תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון)(תיקון), התשע"ד-2014

התקנות מסדירות את האפשרות לביצוע פעולות רישום מקוונות במאגר המשכונות של משרד המשפטים.