תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה)(תיקון), התשע"ד-2014

תקנות שאישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת ביום 14.5.2014, לפיהן בעלי מניות בחברות ציבוריות יהיו רשאים להצביע באסיפה הכללית של החברה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית מקוונת.