הצעת חוק מתן אפשרות להתקשרות עם גופים ציבוריים ותאגידים נותני שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2418/19] של חברת הכנסת סתיו שפיר ואח', המבקשת לקבוע כי גופים ציבוריים המנויים בהצעה יאפשרו לכל אדם המעוניין או נדרש לפנות אליהם בכתב, לעשות כן גם באמצעות דוא"ל.