חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 58), התשע"ד - 2014

 תיקון 58 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, המרחיב את עיקרון ניטראליות הרשת.