תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013

תקנות שהותקנו מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, המסדירות, בין היתר, את התאמות הנגישות שעל אתרי אינטרנט לבצע על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות שימוש באתרים ובמידע שמסופק דרכם.