תזכיר חוק הגנת כינויי מקור וציונים גיאוגרפיים (תיקון מס' 4)(ביטול חובת פרסום ברשומות וערעור על החלטת הרשם), התשע"ד-2013

התזכיר מבקש לבטל את חובת פרסום הודעות ובקשות לפי החוק ברשומות ולקבוע כי הפרסום ייעשה באתר האינטרנט של רשות הפטנטים. בנוסף, קובע התזכיר סטנדרטים לפרסום באינטרנט ולשמירת וגיבוי המידע שיפורסם באופן זה.