הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 58)(איסור הגבלה או חסימה), התשע"ג-2013

הצעת חוק ממשלתית לתיקון חוק התקשורת, שמטרתה הרחבת השמירה על עקרון הניטראליות של רשת האינטרנט.