תזכיר חוק המדגמים, התשע"ג-2013

תזכיר נוסח חדש לחוק המדגמים, המבקש ליצור הסדר עדכני ביחס לדיני המדגמים בישראל. בין היתר, מסדיר התזכיר את ניהול ההליכים הנוגעים למדגמים באתר האינטרנט של רשות הפטנטים וקובע כי לשם אבטחת המידע באתר הרשות, תעשה הרשות שימוש ב"מערכות תוכנה וחומרה מהימנות המעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה, או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב".