תזכיר חוק ניירות ערך (תיקון מס'....)(מערכת הצבעות אינטרנטית), התשע"ג-2012

תזכיר חוק שנועד לכונן את התשתית המשפטית להקמתה ופעילותה של מערכת הצבעות אינטרנטית, שבאמצעותה יוכלו מחזיקים בניירות ערך להצביע באסיפות שבהן הם זכאים להצביע, באמצעות האינטרנט.