תזכיר חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס'...)(איסור הגבלה או חסימה), התשע"ב-2012

תיקון מוצע לחוק התקשורת, שמטרתו שמירה על עקרון הניטראליות של רשת האינטרנט.