תזכיר חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס'...)(היוועדות חזותית)(הוראת שעה), התשע"ב-2012

מטרת התיקון המוצע ליצור הסדר זמני בחוק ההוצאה לפועל, לתקופת ניסיון של 3 שנים, שיאפשר לערוך דיונים בהליכים דחופים באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference).