תקנות מרשם האוכלוסין (תעודה אלקטרונית לאימות), התשע"ב-2012