חוק המחשבים (תיקון), התשע"ב-2012

החלפת נוסח סעיף 6 בחוק המחשבים, שעניינו ב"פעולות אסורות בתוכנה".