הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12)(סמכויות אכיפה), התשע"ב-2011

הצעת חוק ממשלתית שייעודה המוצהר הוא לשפר את יכולות הפיקוח והאכיפה להבטחת קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות, הנוגעות לפרטיות במאגרי מידע.