חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 49), התשע"א-2011

ספק גישה לאינטרנט יידע את מנוייו אודות אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט ואפשרויות ההגנה מפניהם.