הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009

נוסח מתוקן של הצעת החוק המקורית שהובא בפני ועדת המדע של הכנסת לדיון ביום 14.12.2009. הרקע לתיקון מתואר במכתב לוואי של משרד המשפטים.