תקנות חתימה אלקטרונית (הכשרה לפקח על פעולות), התש"ע-2009

תקנות לפי חוק חתימה אלקטרונית, העוסקות בהסמכת עובדי מדינה לפקח על פעולות הגורמים המאשרים.