חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009

תיקון לחוק מס ערך מוסף שלפיו דו"חות למע"מ בגין שנת 2012 ואילך, יוגשו באופן מקוון וייחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת (הגדרתה שונתה לצורך התיקון) או בחתימה אלקטרונית מאושרת.