תקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009

תקנות המסדירות את טפסי הדיווח לרשם העמותות. תקנה 16, שכותרתה "מילוי פרטים באופן מקוון", קובעת כי השלמת הטפסים תעשה בדרך של הקלדה על גבי הטופס המקוון באתר האינטרנט של רשם העמותות.